Všeobecné obchodné podmienky

Ing. Natália Martišová – nat, so sídlom Mlynský Sek 84, 941 02 Lipová, IČO: 51736512, zapísaná v Živnostenskom registri Okresného úradu v Nových Zámkoch, dňa 1.6.2018. Číslo živnostenského registra: 440-38174.

I. Všeobecné ustanovenia

 1. Tieto verejné obchodné podmienky, ďalej len VOP, upravujú zmluvné vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim uzatvorením kúpnej zmluvy na web stránke www.natinsvet.sk. VOP tvoria súčasť každej kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi zmluvnými stranami.
 2. Kupujúcim je každá fyzická aj právnická osoba, ktorá vyplnila objednávkový formulár, odoslala objednávku prostredníctvom webovej stránky predávajúceho, obdržala e-mailové oznámenie o prijatí objednávky a uhradila kúpnu cenu. Kupujúcim je tiež osoba, ktorá zadala objednávku telefonicky, alebo zaslaním e-mailu.
 3. Predávajúcim je Ing. Natália Martišová – nat, ktorá je prevádzkovateľom elektronického obchodu na internetovej stránke www.natinsvet.sk. Práva a povinnosti predávajúceho a kupujúceho sa riadia slovenským právnym poriadkom a týmito obchodnými podmienkami.
 4. Vyplnením objednávkového formulára a potvrdením s oboznámením sa VOP na internetovej stránke, alebo prostredníctvom e-mailu, kupujúci akceptuje verejné obchodné podmienky predávajúceho. VOP sú prístupné na webovej stránke www.natinsvet.sk
 5. Produktom sa rozumejú ručne vyrábané dekoratívne výrobky, hračky, bižutéria, tašky, vrecúška, bábiky Jonali a ďalšie hand made výrobky zverejnená na stránke www.natinsvet.sk.

II. Objednávka produktu a uzatvorenie kúpnej zmluvy

 1. Objednávkou sa rozumie vyplnený a odoslaný objednávkový formulár spracovaný v systéme obchodu a uhradenie kúpnej ceny. Za objednávku sa považuje aj telefonická objednávka, objednávka zaslaná e-mailom alebo poštou na adresu predávajúceho. Automatické vygenerovanie faktúry je návrhom na uzavretie kúpnej zmluvy zo strany kupujúceho. Kúpna cena sa považuje za uhradenú dňom pripísania peňažných prostriedkov na účet predávajúceho.
 2. Návrhom na uzatvorenie kúpnej zmluvy sa rozumie aj zaslanie cenovej ponuky na základe telefonickej alebo e-mailovej objednávky kupujúceho. K uzatvoreniu kúpnej zmluvy dochádza v tomto prípade písomným, teda elektronickým potvrdením cenovej ponuky. Kupujúci je povinný zaplatiť kúpnu cenu na základe vystavenej a doručenej faktúry.
 3. V prípade objednávky prostredníctvom objednávkového formulára, kupujúci zaplatí predávajúcemu kúpnu cenu vopred, prevodom finančných prostriedkov na účet predávajúceho.
 4. Kúpna zmluva sa uzatvára na dobu určitú a zaniká splnením záväzkov predávajúceho a kupujúceho.

III. Storno objednávky, odstúpenie od kúpnej zmluvy a vrátenie tovaru

 1. Kupujúci má právo stornovať objednávku prostredníctvom elektronickej pošty alebo telefonicky. Storno je nutné urobiť bez zbytočného odkladu. Pri storne treba uviesť meno, e-mail, číslo objednávky a popis objednaného tovaru. Takúto storno objednávku považujeme za zrušenú. Neúčtujeme žiadne penále ani iné poplatky. Predávajúci vráti kupujúcemu už zaplatenú kúpnu cenu alebo jej časť, v lehote 30 kalendárnych dní bezhotovostným prevodom na bankový účet určený kupujúcim, pokiaľ sa spolu nedohodnú inak.
 2. Kupujúci je oprávnený v súlade s ustanoveniami §12 zákona č. 108/2000 Z.z. bez udania dôvodu odstúpiť od zmluvy do 14 pracovných dní odo dňa prevzatia tovaru. Kupujúci má právo v rámci tejto lehoty tovar rozbaliť a vyskúšať rovnakým spôsobom ako je obvyklé pri nákupe v kamenných predajniach. Vyskúšať, neznamená tovar opakovane používať.
 3. Kupujúci musí príslušný tovar odoslať predávajúcemu formou bežného poštového balíka alebo zásielkovou spoločnosťou. Predávajúci nepreberá vrátený produkt dobierkou. Tovar je potrebné odoslať v pôvodnom nepoškodenom obale, nepoužívaný, nepoškodený a kompletný, vrátane príbalových letákov.
 4. V prípade, že kupujúci odstúpi od zmluvy a doručí predávajúcemu tovar, ktorý bol používaný, poškodený alebo neúplný, predávajúci má právo tento tovar neprebrať.
 5. Kúpna cena alebo jej časť bude kupujúcemu vrátená v zákonnej lehote 30 kalendárnych dní bezhotovostným prevodom na bankový účet určený kupujúcim, pokiaľ sa spolu s predávajúcim nedohodnú inak. V prípade platby cez CardPay (VISA, MasterCard) sa môže táto doba predĺžiť. Poštovné a balné náklady spojené s vrátením tovaru nepreplácame.
 6. Predávajúci má právo stornovať objednávku, ak z dôvodu vypredania zásob, alebo nedostupnosti tovaru, nie je schopný dodať tovar kupujúcemu v lehote určenej týmito obchodnými podmienkami, alebo v cene, ktorá je uvedená v internetovom obchode, pokiaľ sa s kupujúcim nedohodne na náhradnom plnení. Predávajúci má tiež právo stornovať objednávku v prípade, ak údaje uvedené v objednávke nezodpovedajú skutočnosti.
 7. O stornovaní objednávky bude kupujúci informovaný telefonicky alebo e-mailom a v prípade úhrady kúpnej ceny, mu budú finančné prostriedky vrátené do 30 dní na určený bankový účet, pokiaľ sa s predávajúcim nedohodne inak.

IV. Platobné podmienky

 1. Platbu za doručenie tovaru je možné realizovať iba bezhotovostnou úhradou vopred, teda prevodom na účet. Nie som platcom DPH a všetky ceny za tovar sú v internetovom obchode už konečné.  Cena sa rozumie za samotný produkt. Neobsahuje poštovné náklady. Balné náklady kupujúcemu neúčtujem. Vystavením objednávky sa kupujúci zaväzuje zaplatiť kúpnu cenu za objednaný tovar. Všetky akcie platia do vypredania zásob, pokiaľ pri konkrétnom výrobku nie je uvedené inak. Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu kúpnej ceny v prípade zmeny právnych predpisov, pri výraznom náraste inflácie a zmene cien od výrobcov alebo dodávateľov tovaru. Kupujúci má v takomto prípade právo od zmluvy odstúpiť.

V. Dodacie podmienky

 1. Predávajúci je povinný dodať produkty kupujúcemu v objednanom množstve a kvalite. Tovar bude expedovaný predávajúcim Ing. Natália Martišová – nat a štandardne doručený Slovenskou poštou, prípadne inou kuriérskou službou. V prípade uhradenia kúpnej ceny bezhotovostnou úhradou vopred, bude tovar doručený doporučene na adresu kupujúceho ako zásielka 2. triedy. V prípade vyžiadania zo strany kupujúceho, bude tovar zaslaný doporučene 1. triedou.
 2. Dodacia lehota začína plynúť nasledujúcim pracovným dňom, od prijatia platby na účet. Štandardný termín dodania je do 2 pracovných dní. V prípade, že tovar nie je momentálne na sklade, kupujúci bude o tejto skutočnosti bezodkladne informovaný e-mailom alebo telefonicky.

VI. Záruka a reklamácie

 1. Predávajúci poskytuje záruku na dodané produkty v súlade s príslušnými právnymi predpismi Slovenskej republiky. Záručná doba začína plynúť odo dňa prevzatia produktu zo strany kupujúceho.
 2. V prípade vrátenia poškodeného produktu, ktoré vyšlo najavo až po jeho prevzatí, a ktoré nebolo zrejmé a zistiteľné pri preberaní, má kupujúci nárok na vrátenie kúpnej ceny a odstúpenie od zmluvy. Po dohode zmluvných strán môže byť poškodený produkt nahradený novým produktom.
 3. Kupujúci je oprávnený uplatniť reklamáciu na produkt v záručnej dobe, a to ihneď, ako sa o poškodení dozvedel. Zaslaním písomnej reklamácie na adresu predávajúceho, uvedenú v týchto VOP, a to v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi. Za písomnú reklamáciu sa považuje VYPLNENÝ REKLAMAČNÝ FORMULÁR.
 4. V prípade poškodeného balenia pri preberaní tovaru od prepravcu, zabezpečí kupujúci pri akomkoľvek poškodení tovaru, reklamačný zápis s popisom poškodenia. Zápis bude dostatočným podkladom pre uplatnenie reklamácie voči prepravcovi, resp. výrobcovi.

VII. Prepravné

 1. Prepravu tovaru zabezpečuje predávajúci. Prepravné náklady predávajúceho, teda poštovné, nie sú zahrnuté v kúpnej cene produktu. Budú vyčíslené v automaticky vygenerovanej faktúre, alebo v cenovej ponuke zaslanej e-mailom. Tovar štandardne zasielame II. triedou doporučene. Poštovné náklady sú vo výške 2,00 €. V špecifických prípadoch, ako zasielanie viacerých bábik Jonali, kde je celková hmotnosť balíka vyššia, budú účtované poštovné náklady vo výške 2,50 €. Výška poštovných nákladov bude uvedená v sumárnej objednávke a v automaticky vygenerovanej faktúre. Kupujúci sa zaväzuje uhradiť ich spolu s kúpnou cenou.
 2. V prípade objednávky v celkovej hodnote 50,00 € a viac je poštovné grátis.
 3. Náklady na balné si predávajúci neúčtuje.
 4. V prípade osobného odberu predávajúci neúčtuje kupujúcemu žiadne poštovné náklady ani manipulačný poplatok.
 5. Ak má kupujúci záujem o doručenie tovaru v darčekovom balení, túto službu si môže doobjednať na karte "Doprava". Označením políčka Darček sa hodnota Vašej objednávky navýši o 1,50 €. Darčekové balenia sú ručne vyrobené papierové krabičky.

VIII. Ochrana osobných údajov

 1. Pri vybavovaní objednávok vytvorených v e-shope, dodržiavame bezpečnostné pravidlá ochrany osobných údajov podľa zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov. Informácie o ochrane osobných údajov si prečítajte na podstránke Ochrana osobných údajov.

Tieto VOP platia v znení v akom sú uverejnené na internetovej stránke www.natinsvet.sk a boli schválené predávajúcim Ing. Natália Martišová – nat.


Znenie VOP je účinné od 1. 9. 2018